Strategisk næringsplan for Gildeskål kommune 2018 - 2021

Gildeskål har et stort mangfold av bedrifter. Med gode logistikkmuligheter for båt og transport er kommunen et naturlig sted for næringer innen reiseliv, fiskeri og energi, i tillegg til mye annet.

Gildeskål er en kraftkommune og frie kraftinntekter gir store økonomiske bidrag til kommunen.

006596_Silje Nordgaard_BL-GK_Gildeskaal Skilt Gildeskål kommune

Strategisk næringsplan for kommunen, 2018 - 2021

I desember 2017 ble kommunens strategiske næringsplan for 2018-21 vedtatt.

Utdrag fra planen:

Prioriterte næringer

Gildeskål kommune er rik på naturressurser og har komparative fortrinn i forhold  til noen næringer. De sentrale næringene kjennetegnes ved at de har spesielle fortrinn i form av råstoff, natur-ressurser, arbeidskraft, teknologi, næringskompetanse og bedriftsnettverk på tvers av bransjer og kommunegrenser.

De sentrale næringene gir vesentlige ringvirkninger til andre næringer i kommunen, som symbiotisk tjener på vekst og utvikling i disse næringene. De sentrale næringene som prioriteres i næringsarbeidet til Gildeskål kommune i 2018-2021 er;

  • Havbruk, innovasjon og utvikling mot blå åker
  • Reiseliv, opplevelser og kultur

Prioriterte fokusområder

Det er valgt ut 6 fokusområder som Gildeskål kommune bør prioritere som innsatsområder for å stimulere til næringsutvikling i Gildeskål. Dette er;

  1. Næringsvennlig kommune: en næringsvennlig kommune lytter til næringslivet og tilpasser det offentlige tjenestetilbudet til behovene i næringslivet. Gildeskål kommune bør bidra til dette ved å arbeide for et samordnet tjenestetilbud.
  2. Infrastruktur: er viktig for å skape en større og integrert bo-, arbeids- og næringsregion. Gildeskål kommune bør derfor prioritere å arbeide videre med å utvikle infrastruktur på veg og sjø, samt elektronisk kommunikasjon. Det bør legges en plan for sentrumsutvikling av kommunesenteret Inndyr.
  3. Kompetanse og utdanning: næringslivet i Gildeskål kommune har en relativ høy andel fagarbeidere (fiskeri/oppdrett/havbruk) sammenlignet med en gjennomsnittlig norsk kommune. Gildeskål kommune bør derfor arbeide for godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv, for å sikre næringslivet tilgang til rett kompetanse.
  4. Attraktiv bo- og besøkskommune: attraktive bo og besøksområder er viktig for å tiltrekke seg innbyggere og besøkende. Gildeskål kommune skal arbeide for å videreutvikle gode bo og besøksområder i kommunen og stimulere til vekst innen boligbygging og overnattingskapasitet.
  5. Organisering av næringsapparatet: tydelig og klar organisering av næringsaktiviteten i kommunen er viktig for å avklare roller og ansvar mellom kommune, næringsliv og innbyggere. Gildeskål kommune har en tydelig organisering av næringsapparatet og bør synliggjøre denne og forståelsen av hvordan næringsapparatet skal brukes for å fremme reell vekst og næringsutvikling i kommunen.
  6. Renommé, markedsføring og rekruttering: synliggjøring av mangfold og muligheter av arbeidsplasser i kommunen er viktig for rekruttering av rett kompetanse til næringsliv og kommune. Gildeskål kommune vil arbeide for å skape et godt renommé og kunnskap om mulighetene i kommunen ved et aktivt rekrutterings- og markedsarbeid.
Volleyballturnering på Sandvikstranda
Volleyballturnering på Sandvikstranda

Reiseliv: I 2017  opplevde kommunen en stor økning i antall besøk fra turister og besøkende fra både utlandet og fra regionen ellers. Langsanden og Inndyr har stått for den største økningen, men også tilretteleggingen for besøkende på Arnøy og Våg har hatt stor betydning for veksten.

Etter en opprusting av veinettet vil kommunen legge bedre tilrette for utvikling av Inndyr sentrum. Satsingsområdene er først og fremst besøkende via Kystriksveien, men også fra Saltenregionen ellers.

Inndyr rustes for næringsutvikling og turisme.
Inndyr rustes for næringsutvikling og turisme.
Havbruk i utvikling
Havbruk i utvikling

Havbruksnæringen er en av to strategiske satsningområder for Gildeskål kommune.

Det er et stort potensial for industri- og næringsutvikling på Nygårdsjøen.

Næringsutvikling på Nygårdsjøen
Næringsutvikling på Nygårdsjøen

658

bedrifter i kommunen

2024

innbyggere i Gildeskål

37

nyetableringer til nå i 2017

"I strategien for de neste tre årene forventer vi en økning i investeringer fra både kommunen og næringslivet" - Håvard Karlsen

Gunstige vilkår for oppdrett
Gunstige vilkår for oppdrett

Fiske- og havbruksnæringen

Gildeskål kommune er en godt utbygd havbrukskommune, med de fleste deler av verdikjeden på plass.

Kommunen har settefiskanlegg for laks, Sundsfjord Smolt, matfiskanlegg Nova Sea, Marine Harvest og Gifas, som også er forskningsstasjon.

Videre er slakteriet N 950 Salten lokalisert i kommunen. Sammen med Visningsanlegget, videregående skole, Newtonrom, Kunnskapssenter og opplæringskontor med fokus på marine fag bidrar produksjonsbedriftene til et spennende lærings- og opplevelsesmiljø for både unge og voksne.

Salten Havbrukspark representerer et utviklingsmiljø som legger til rette for nye etableringer i sektoren, og det er blant annet dannet selskap, Eukaryo, knyttet til produksjon av mikro- og makroalger og astaxantin, som er det stoffet som gjør laksen rød.

Den nyetablerte bedriften Polarplast er i ferd med å bygge seg opp som leverandør til næringa med plast-, aluminium- og stålsveis. Samarbeid med Invis åpner nye muligheter for komplett dokumentasjon av bygging og restrukturering av oppdrettsanlegg.

Anslag viser at en i marine næringer forventer en seksdobling av verdiskapingen de neste 30 – 40 årene. I 2010 var omsetningen til marin industri estimert til å være 90 Mrd. NOK. I 2050 kan dette tallet bikke 550 Mrd. NOK. Dette er en vekstnæring som kystkommunene i fylket vårt har mulighet til å være en del av, og Gildeskål har en del komparative fortrinn i så måte.

Videre satsing på utvikling av næringen gjennom tilretteleggelse av havner og fiskemottak, kaier og areal på land og sjø, vil bygge oppunder eksisterende industri og gi muligheter for framtidig vekst.

«Kommunen har store områder for utøvelse av havbruksaktivitet. Tilretteleggelse for slik næring gjennom regulering av akvakulturareal i sjø og på land gir muligheter for økt næringsaktivitet i kommunen.»

Eldorado for naturopplevelser
008151_Arne Sklett Larsen_BL-GK_Gildeskaal padle nord- sørarnøy
Eldorado for naturopplevelser

Reiselivsnæringen

Reiselivsnæringa i Gildeskål begynner å få et sterkt fotfeste i kommunen. Kommunen har en unik forutsetning i et mangfold av aktivitetsbaserte natur- og kulturopplevelser som en kan bygge videre på for å utvikle nye og spennende produkt.

Videreutvikling og profilering av reiselivstilbud omkring etablerte destinasjoner, som Langsanden på Sandhornøya, Elias Blix gården, Fordypningsrommet på Fleinvær m.m. er viktig.

Etablering av nye besøk- og opplevelsesattraktive «fyrtårn» av nasjonal og internasjonal karakter, slik som utvikling av et helhetlig reiselivsprodukt i tilknytning til funnene på kirkestedet på Inndyr, vil styrke næringen ytterligere og være et vesentlig bidrag i å etablere Gildeskål som en attraktiv reiselivs destinasjon.

elv bru sommer testing bilde

Industri og leverandørbedrifter

Hjørnesteinsbedriftene Gifas, Sundsfjord Smolt, Salten N950 og Polarplast har over 100 ansatte med prognoser for betydelig økning. Bedriftene har et stort mangfold innen ulike fagfelt gjennom hele verdikjeden. Dette gjør at disse har behov for kompetanse innen en rekke fagfelt, som aquakultur, IT, logistikk for å nevne noe. Bedriftene har til enhver tid ca. 10 lærlinger i arbeid, i tillegg sysselsetter de et visst antall ferievikarer årlig. Det er i hovedsak lokal ungdom som blir engasjert som vikarer. En synergi av dette er at lærlingene og vikarene blir kjente med bedriften og hvilke muligheter som finnes.

Hjørnesteinsbedriftene har mange underleverandører lokalt som sitter på variert og høy kompetanse. Mange ser muligheter til å satse på videreutvikling av tjenesteområder og leveranser til oppdrettsindustrien og utvikling av «spinn-off» næringer knyttet til bedriftenes innsatsområde og kompetansefelt.

 

Fornybar energi

Fornybar energi kan ha et stort potensiale for utvikling, både innen vann, vind og bølgekraft. Kraftindustrien har i dag lykkes med å etablere et sterkt kompetansemiljø innen kraftproduksjon lokalt som kan legge grunnlag for å drive fram nye prosjekt og satsinger. Gildeskål har forutsetninger og muligheter for fornybar energi i form av både vann, vind og bølge- kraft, der allerede tilgjengelig vannkraft er et betydelig aktivum for næringsutvikling.

Kraftkrevende nye industrier

Gildeskål kommune har god tilgang på rimelig og stabil kraft. I kombinasjon med tilgjengelige større næringsareal i Sundsfjord og Saura/Nygårdsjøen området har kommunen komparative fortrinn å tilby næringsetablering til kraftkrevende industrier, f.eks. datasenter etc.

Dyr på beite
005783_Nina Nystad_BL-GK_Gildeskaal Foto: Nina Nystad
Dyr på beite

Landbruk

Jordbruket er viktig for å opprettholde bosetting og kulturlandskapet i kommunen. Kommunen kan drive en aktiv bosettingspolitikk ved å bidra til omsetning av småbruk og produksjonskvoter, og etablering av boligtomter utenfor sentrale boligfelt. Slik kan familier med ønske om bosetting i nærhet til natur og hav få mulighet til dette. Gjennom en slik bosettingspolitikk kan kommunen sikre bevaring av kulturlandskapet og etablering av nye næringer innen landbruket.

Spar på Våg
Spar på Våg

Andre næringer

Sentrale næringer gir ringvirkninger til andre næringer i kommunen som for eksempel varehandel, servicenæringer, bygg og anlegg og transport, som tjener på at de sentrale næringene vokser og utvikler seg. Vekst og utvikling i sentrale næringer vil derfor være svært viktig også for de andre næringene i kommunen.

Historier fra Næringslivet

Brudanger

En spennende ny bedrift

Breivik Gartneri

Breivik Gartneri - en generasjonsbedrift

Fordypningsrommet på Fleinvær

Fordypningsrommet og historien bak er en opplevelse i seg selv.

Fordypningsrommet på Fleinvær Foto: Martin Losvik

Nye næringstomter

Kommunen legger nå ut tomter både i Sundsfjord og på Inndyr. Felles for begge er tilgangen til rent vann og billig kraft

Turistnæringen blomstrer

I Gildeskål kan man tilby besøkende alt fra bratte fjell til kritthvite strender

FOGG Gildeskål

FOGG Gildeskål er en designbedrift med rot i Gildeskål

Brudanger

Havnegården på Våg

Kjell Kristinsen, KB-Bygg, Sandhornøya Havnegård Foto: Johan Votvik, AN

Ledig næringseiendom i kommunen

Kartutsnitt og mer informasjon kommer.

Ta kontakt med teknisk etat i kommunen for detaljer hvis du er interessert i næringseiendom.

Link til kommunens side for planer og styringsdokumenter.

Invester i Gildeskål

Gjennom Sjøfossen Næringsutvikling satser kommunen hardt på videreutvikling av næringslivet. De siste tre årene er det investert over 50 millioner i kommunen for å legge til rette for gründere og andre bedriftseiere. Dette har resultert i en sterk økning av antall arbeidsplasser og bedrifter.

Denne satsingen vil de neste årene øke.

Link til kommunale reguleringsplaner

Link til kommuneplanens arealdel

Link til kommunens boligpolitiske plan